Đèn Led sân Tennis

Cách so sánh chi phí chung khi tính toán đến chiếu sáng sân TENNIS/ 01 năm
Giá trị
Đèn Metal 1000W
Đèn Led 126W
Công suất tiêu thụ
1000W x8 (đèn/1 sân) = 8000W = 8KW
140W x 16 ( đèn/ 1 sân) = 2240W= 2,24KW
Số lượng đèn trên 1 sân
8 đèn
16 đèn
Giá trị của đèn
8x 5 triệu/1 đèn = 40 triệu
16x 7,3 triệu/1 đèn= 116,8 triệu
Thời gian sử dụng/ 1 ngày
7 giờ
7 giờ
Số điện năng tiêu thụ/ 1 năm
8 KW x 7 giờ x 365 ngày= 20440KWH
2,24KW x 7 giờ x 365 ngày = 5.723,2KWH
Giá trị 1KWH điện
Điện 3 pha tạm tính 3.000 VNĐ
Điện 1 pha tạm tính 2.100VNĐ
Tổng tiền điện phải trả trong 1 năm
20440KWH x 3.000VNĐ= 61.320.000VNĐ
5.723,2KWH x 2.100VNĐ = 12,018,720VNĐ
Đèn Tennis dùng bóng Metal halide 1000W bảo hành 01 năm (12 tháng) tính theo chu kỳ trong vòng 36 tháng sẽ thay toàn bộ bóng là 01 lần :
8 quả bóng x 1.000.000 = 8.000.000VNĐ
tiền điện dùng trong 3 năm :
61.320.000(VNĐ/1năm) x 3 năm = 183.960.00VNĐ+8.000.000( bóng thay trong 3 năm) = 191.960.000(VNĐ/3 năm).
=>> TỔNG SỐ LÀ :
191.960.000+ 40.000.000(tiền đèn ban đầu phải mua) = 231.960.000 VNĐ
Tổng số tiền phải tri cho 1 sân Tennis dùng bóng Metal halide trong 3 năm là  
231.960.000 VNĐ.
Đèn Led dùng đèn Led công suất 140W bảo hành 36 tháng ( 3 năm) tính theo chu kỳ 3 năm trong vòng 36 tháng bảo hành miễn phí  tiền điện phải trả:
12,018,720VNĐ x 3 năm = 36.056.160 VNĐ
=>> TỔNG SỐ :
36.056.160 VNĐ
Tổng số tiền phải tri cho 1 sân Tennis dùng bóng LED trong 3 năm:
36.056.160 VNĐ + 116.800.000( giá trị của đèn) = 152.856.160 VNĐ
=>> Nếu dùng đèn Led cho sân Tennis trong vòng 3 năm ta đã tiết kiệm được số tiền : 231.960.000 VNĐ – 152.856.160 VNĐ~79.000.000VNĐ
Vậy sau 3 năm ta đã tiết kiềm được: 79.000.000 VNĐ